Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Publicaties

Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland

Artikel

Vijf jaar Taalunieverdrag

Ter gelegenheid van haar eerste lustrum heeft de Nederlandse Taalunie een stijlvolle brochure uitgegeven. \Vijf jaar Taalunieverdrag 1980-1985\", Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage/De Sikkel, Malle, 1985."

Artikel

Quo vadis, Taalunie? (1980-2020)

De Taalunie bestaat dit jaar veertig jaar. Naar aanleiding van het Jaarverslag 2019 gaat hoofdredacteur Luc Devoldere in op de uitdagingen waarvoor de instelling staat.

Artikel

Voorzetten van de Taalunie

In 1985 zijn vijf bijdragen verschenen in de reeks \Voorzetten\", uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Taalunie."

Artikel

Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid

Schets van de toekomstige evoluties van de financiële middelen, het taalbeleid, het letterenbeleid en het buitenlands beleid van de Taalunie. \Meerjarenperspectief voor een Taaluniebeleid. Advies van de Raad voor Nederlandse Taal en Lettere...

Artikel

H. Brugmans krijgt Taaluniepenning

Op 9 september 1980 werd in het Brusselse Egmontpaleis het Verdrag inzake de Nederlandse Taalunie gesloten. De tiende verjaardag wordt passend gevierd met een hulde aan Hendrik Brugmans, wiens werk en streven hier worden besproken.

Artikel

Suriname en de Nederlandse Taalunie

Op 12 december 2003 ondertekenden de Nederlandse Taalunie en de Republiek Suriname een associatieovereenkomst. Koen Jaspaert, op het moment van de ondertekening Algemeen Secretaris van de Nederlandse Taalunie, legt in dit artikel uit wat di...

Artikel

De Nederlandse Taalunie: drie werkelijkheden

Over het Taalunieverdrag en het organisme - de Nederlandse Taalunie - dat de intenties tot verdere ontplooiing moet brengen. Daarnaast een overzicht van de geschiedenis van de totstandkoming van het verdrag en een historische situering van ...

Artikel

Nederlandse Taalunie: blik op de toekomst

In 1995 was het vijftien jaar geleden dat het verdrag van de Nederlandse Taalunie werd ondertekend. Voor de auteur - tot eind 1997 algemeen-secretaris van de Taalunie - is dit een aanleiding voor een blik op de toekomst. Ze houdt de traditi...

Artikel

Taalvariatie, taalbeleid en de Taalunie

Recensie van: Johan de Caluwé e.a. (red.), Taalvariatie en taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen, Garant, Antwerpen / Apeldoorn, 2002, 308 p.

Artikel

De Nederlandse Taalunie: vijf jaren van opbouw

Grondig en duidelijk gestructureerd overzichtsartikel over de geschiedenis en werkwijze van de Nederlandse Taalunie. In een tweede deel bestrijdt de auteur met bezieling het defaitisme m.b.t. het verdrag.

Artikel

“Nederlands, wereldtaal”. De Taalunie anno 2011

In 2010 vierde de Taalunie haar dertigjarige bestaan. Naar aanleiding van die verjaardag zet algemeen secretaris Linde van den Bosch de verdiensten van de Taalunie in verf. Daarnaast schetst ze ook de veranderde houding van de organisatie: ...

Artikel

TIEN JAAR SURINAME IN DE NEDERLANDSE TAALUNIE

Suriname, een conglomeraat van meer dan twintig talen met het Nederlands als officiële taal vanaf 1667 en dé onderwijstaal vanaf de instelling van de Leerplicht in 1876, ging in 2004 een associatieovereenkomst aan met de Nederlandse Taalu...

Artikel

Monument of instrument. Wel en wee van twintig jaar Taalunie

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Nederlandse Taalunie beschrijft Jan de Vries de weg die deze organisatie heeft afgelegd en hij gaat na wat ze in die periode gepresteerd heeft. Ten slotte vraagt hij zich af hoe kan worden...

Artikel

De Taalunie en de viering van onze onenigheden

De auteur stelt met enige vrolijkheid vast dat de Taalunie in 1984 in werking trad, juist toen we eraan herinnerd werden dat het precies vier eeuwen daarvoor geheel mis was gelopen met de Unie van Noord en Zuid. Nog andere \feestelijkheden\...

Artikel

Nederlands in de wereld verdient meer promotie

De verspreiding van de eigen taal en cultuur in de wereld is politiek en economisch rendabel én diplomatiek en cultureel succesvol. Dringt die boodschap door tot de overheden?

Artikel

Leesambitie is een zaak van iedereen

Wie goed kan lezen, heeft meer kansen in het leven. Daarom moeten we het leesbegrip én de leesmotivatie bij kinderen en jongeren verhogen.

Artikel

Nederlands in de EG

Rapport voor de Nederlandse Taalunie over de positie van het Nederlands in de EG. Werner Duthoy, \Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap\", Nederlandse Taalunie, Den Haag, 1986."

Artikel

De taal van een ruttelende minister-president

In ‘Supergaaf' onderzoekt Robbert Wigt waarom de afscheidnemende Nederlandse premier Mark Rutte zich zo vlot door moeilijke debatten slaat en zich zo lastig laat interviewen.

Artikel

Nederlands en het taalbeleid van de Europese Unie

Bespreking van de volledig herziene \Voorzet\" van de Nederlandse Taalunie over de positie van het Nederlands in de Europese Gemeenschap. Werner Duthoy, \"Het Nederlands in de instellingen van de Europese Gemeenschap\", Voorzetten van de Ne...

Artikel

Nalatigheid is een zonde

Kritische bespreking van de video \De ontdekking van het Nederlands\", die met medewerking van de Taalunie is tot stand gekomen. Het is dan ook een blunder dat in deze film Vlaanderen niet voorkomt."

Artikel

Rapport over de Spelling

Het rapport van de Werkgroep ad hoc Spelling bevat voorstellen voor een takenpakket van een officiële spellingcommissie, die in opdracht van het Comité van Ministers van de Taalunie concreet een nieuwe spelling zal moeten uitwerken.

Artikel

Nederlands: voorwerp van aanhoudende zorg

Nota waarin de noodsituatie van het Nederlands in het onderwijs aangetoond wordt. H. Wesdorp, e.a., \De positie van het onderwijs in het Nederlands en de rol van de overheid in Nederland en Vlaanderen, Nederlandse Taalunie, 1986."

Artikel

Het Nederlands als vreemde taal in Duitsland

Beschouwing over de bijeenkomst \Fachverband Moderne Fremdsprachen\". De sectie Nederlands op het congres werd geopend met een toespraak van G. van den Bergh, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, met een lezing over \"Europa en ...

Reeks

Het Nederlands en de wereld

Als middelgrote taal met zo’n 24 miljoen moedertaalsprekers moet het Nederlands de ambitie hebben om als zodanig erkend te worden. Daarom onderzoeken we in dit dossier, dat is gerealiseerd met steun van de Taalunie, hoe internationaal onze ...

Artikel

Neerlandistiek in Barcelona

Het gaat goed met de neerlandistiek aan de Universitat de Barcelona. Met de financiële steun van de Nederlandse Taalunie is deze studierichting in status verhoogd van een vrijwillig tot een aanbevolen keuzevak binnen de studies Germaanse en...

Artikel

Vergadering docenten Nederlands in Parijs

Op uitnodiging van de Nederlandse of de Belgische ambassade en met de steun van de Nederlandse Taalunie vindt in Parijs om de twee jaar de vergadering plaats van docenten Nederlands in Frankrijk. Dit jaar kon worden vastgelegd dat de Neerla...

Artikel

Grillige lijnen in je ziel. De generositeit van Peter de Graef

Peter de Graef kreeg in 2002 de Taalunie Toneelschrijfprijs voor het stuk “N!KS”. Fred Six schetst het verloop van zijn carrière als acteur én als auteur. Karakteristiek voor De Graefs stukken zijn onder meer de tegenstelling tussen intuïti...

Artikel

Zuid-Afrika: veeltalig en multicultureel

Bijdrage over de taalsituatie in Zuid-Afrika, over de positie van het Afrikaans en over de politiek van de Nederlandse Taalunie op dit gebied. Deze politiek moet gebaseerd zijn op zakelijkheid en bereidheid tot samenwerking in gelijkwaardig...

Artikel

Het Nederlands bij de zuiderburen op school

Verslag van een bijeenkomst in Brugge, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie, over het onderwijs van het Nederlands in de regio Nord-Pas-de-Calais. Verder is er aandacht voor de brochure \De school bij de buren/L'école chez les voisins...

Artikel

Het Tiende Colloquium Neerlandicum

Het Colloquium Neerlandicum is een driejaarlijkse conferentie van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Deze tiende editie vond in 1988 plaats aan de RU Gent onder auspiciën en met de steun van de Vaste Gemengde Com...

Artikel

“Then who are the Dutch?” Het buitenland & wij

Rubriek over de taal en cultuur van de Lage Landen in het buitenland. Met aandacht voor het tijdschrift Onze Taal, de publicaties van de Nederlandse Taalunie Taalschrift en Taalpeil, het Engelstalige Journal of Dutch Literature en deze drie...

Artikel

Haalt het woordenboek het jaar 2000?

Na een schets van het ontstaan, het opzet en de inrichting van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, besteden de auteurs aandacht aan de recente beslissing om over te gaan tot een versnelde voltooiing van het WNT en aan de problemen die d...

Artikel

Buitenlandse neerlandistiek en de culturele functie

In de zomer van 1996 kwam de Nederlandse Taalunie met een nieuw plan. Docentschappen Nederlands aan buitenlandse universiteiten zouden nauwer betrokken kunnen worden bij de verspreiding van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in het betreff...

Artikel

De structuur van schaamte

De heuveltjes en het meertje. De laadbak. Drie vrouwen. Eén paar ogen. Dat is wat Debuut- en Taalunie Toneelschrijfprijswinnaar David Van Reybrouck ziet als hij naar een foto kijkt van de Vlaamse fotograaf Stephan Vanfleteren. De foto werd ...

Artikel

Waarom Nederland en België meer op elkaar moeten gaan lijken

Een nieuwe editie van de VL⇄NL-nieuwsbrief, over hoe Vlaanderen, België en Nederland zich verkopen, de akkoorden die de buren sloten bij het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima en de verschillen in bestuurscultuur tu...

Reeks

Verloren en gevonden voorwerpen

In Vlaanderen heeft men het over verloren voorwerpen. In Nederland zijn ze gevonden. En als we dat verlies in deze bijzondere tijden nu eens echt omzetten in vinden? Luc Devoldere diept om de twee weken een artikel uit ons archief op. Een g...

Artikel

Nederlands en Afrikaans: een win-winsituatie

In Zuid-Afrika maakte de neerlandistiek tot ca. 1990 integraal deel uit van de studie Afrikaans. Het ging toen goed met het Nederlands in Zuid-Afrika omdat het goed ging met het Afrikaans. Na de eerste democratische verkiezing in Zuid-Afrik...

Artikel

Naar een gedeeld vakgebied: de internationale neerlandistiek

In 'Hoe het groeide' tekent neerlandicus Jaap Grave de vijftigjarige geschiedenis op van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Anne Sluijs las het boek en laat zich inspireren door het verleden van de vereniging die ze nu ...

Artikel

DE TAAL VAN EUROPA ANNO 2016

Literair vertalen is een complex vak waarbij je aan wat talenkennis en een vlotte pen niet genoeg hebt. De vertalers doen immers wel iets meer dan alleen een tekst overzetten in een andere taal. Zij herscheppen een kunstwerk op zo’n manie...

Artikel

Reis rond de wereld in zes taalstukken en meer

Als middelgrote taal met zo’n 24 miljoen moedertaalsprekers moet het Nederlands de ambitie hebben om als zodanig erkend te worden, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert in zijn woord vooraf bij het eerste nummer van de lage landen in 20...

Artikel

Podcast: Van Beschaafd naar Belgisch

In de derde aflevering van ‘Kinderen van het ABN’ ontdekken we hoe de taalverhouding tussen Vlaanderen en Nederland op twintig jaar tijd veranderde, en hoe de focus in Vlaanderen verschoof van Beschaafd Nederlands naar Belgisch-Nederlands.

Artikel

Is de jeugd écht uitgelezen?

Opnieuw gaan Vlaamse en Nederlandse leerlingen achteruit wat leesvaardigheid betreft, zo blijkt het recentste PISA-rapport. Hoe krijgt de jeugd weer zin in lezen?

Artikel

Al wat loopt, kruipt, vliedt

Hoofdredacteur Hendrik Tratsaert licht het thema van het meinummer toe: ‘Allemaal animaal – het dier in de mens, de mens in het dier.’

Artikel

De toekomst van historisch Nederlands is internationaal

De internationale belangstelling voor Nederlandstalige bronnen is groot, en dankzij de digitalisering zijn er meer teksten dan ooit beschikbaar. Maar de menselijke kennis loopt achter op de technologische vooruitgang.

Artikel

Boem paukeslag!

Met Besmette Stad, het multimediaproject van deBuren, geven meer dan 60 Vlaamse en Nederlandse kunstenaars een antwoord op de coronacrisis. Ze laten zich inspireren door Van Ostaijens 'Bezette Stad'.

Artikel

Stiefmoederlijk behandeld

Stiefmoeders hebben hun naam niet mee. Ze verdienen een naam zonder negatieve bijklank, vindt taalwetenschapper Fieke Van der Gucht.

Artikel

Podcast: De vaart der volkeren

In de slotaflevering van ‘Kinderen van het ABN’ vertellen ‘gewone’ mensen wat ze spraken in hun omgeving en onder elkaar. Ze vertellen het verhaal van hun taal: hun Nederlands, hun dialect, hun variëteit, en welke rol het Nederlands in hun ...

Artikel

Het letterkundig verdriet van België

Niet de natiestaat maar de taal bepaalt het literatuuronderwijs aan Belgische universiteiten. Gevolg: de literatuur van het andere landsgedeelte komt nauwelijks of niet aan bod. Yves T'Sjoen pleit voor een breder perspectief.

Artikel

Een accent in het Nederlands? Maakt niets uit

Moedertaalsprekers van het Nederlands moeten zich toleranter en empathischer opstellen tegenover anderstaligen en verder luisteren dan hun accent, betoogt Christopher Joby, neerlandicus uit Norwich.

Artikel

Overleven in de zee als een landdier

Hoe word je schrijver in een nieuwe taal? We vroegen het aan Sholeh Rezazadeh, die in 2015 vanuit Iran naar Nederland verhuisde en in 2021 debuteerde met ‘De hemel is altijd paars’. Ze kreeg er de Debutantenprijs van de Maatschappij der Ned...

Artikel

‘Ik vond Nederlands een mooie taal’

Sinds september 2018 groeit een nieuwe, Nederlandstalige loot aan de boom van Internationale afdelingen in het Franse onderwijs. Drie scholen in Tourcoing en Halluin bieden de taal aan.

Artikel

Een nuchtere orangist. Over Herman Balthazar

Luc Devoldere zwaait Herman Balthazar uit, die van 2003 tot april 2019 voorzitter was van Ons Erfdeel vzw. Tot op vandaag wordt Balthazar hogelijk gewaardeerd om zijn minzaamheid, doortastendheid en ware tolerantie in de geest van Oranje.

Artikel

De geestdraagster van Multatuli

‘Verheven ongemanierd’ vertelt het verhaal van de liefde tussen de megalomane schrijver Multatuli en Mimi Hamminck Schepel, zijn tweede vrouw en hondstrouwe légionaire.

Artikel

Zichzelf heruitvinden in zeven werken

Voor onze redactie heeft literatuur een vanzelfsprekend belang, maar dat geldt niet in de brede samenleving, schrijft hoofdredacteur Hendrik Tratsaert in zijn woord vooraf bij ‘De temperatuur van de literatuur’, het nieuwe nummer van de lag...

Artikel

Onderwijs van het Nederlands of van het Vlaams?

In het noorden van Frankrijk woedt al enige tijd een polemiek over het gebruik van het Vlaams in het onderwijs. Dorian Cumps, die belast is met een inspectieopdracht van het onderwijs van het Nederlands in Frankrijk, neemt een pragmatisch s...

Artikel

Vlaanderen en Nederland, één boekenfront?

Carlo Van Baelen, ex-directeur van Literatuur Vlaanderen, analyseert de bewegingen in de boekensector en vraagt zich af of er wel sprake is van één Vlaams-Nederlandse boekenmarkt?

Aanmelden

Registreer je of meld je aan om een artikel te lezen of te kopen.

Sorry

Je bezoekt deze website via een openbaar account.
Je kunt alle artikelen lezen, maar geen producten kopen.

Belangrijk om weten


Bij aankoop van een abonnement geef je toestemming voor een automatische herabonnering. Je kunt dit op elk moment stopzetten door contact op te nemen met emma.reynaert@onserfdeel.be.